Įmonės filosofija

Mūsų vizija

Logistikos sprendimai vienu mygtuko paspaudimu

Mūsų misija

Mes kuriame ir įgyvendiname inovatyvius logistikos sprendimus verslui, kuris nuolat keičiasi.

Darome tai atsakingai, investuodami į darbo efektyvumą bei užtikrindami saugią ir draugišką aplinką darbuotojams.

Būdami lyderiais ir darydami tai, ką sugebame geriausiai, drauge kuriame geresnę ateitį mus supančiai visuomenei.

Mūsų vertybės

 • Pagarba
 • Sąžiningumas
 • Profesionalumas
 • Saugumas
 • Bendradarbiavimas

ISO 14001

STANDARTĄ ATITINKANTI APLINKOS APSAUGOS SISTEMĄ (NUO 2007 METŲ)

Aplinkos apsaugos politika

Įmonės vadovybė, vertindama gamtos resursus ir aplinką, įsipareigoja:

 • Prižiūrėti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 reikalavimus
 • Laikytis taršos prevencijos, mažinti neigiamą poveikį aplinkai
 • Formuluoti aplinkos apsaugos tikslus sėkmingam aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui
 • Tenkinti aplinkos apsaugos norminius reikalavimus
 • Skatinti darbuotojus laikytis švaros, tvarkos ir saugoti aplinką

Bendrosios krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimo sąlygos

2022 m. Tvarumo ataskaita

Socialinės atsakomybės politika

Kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetinio efektyvumo politika


KOKYBĖS POLITIKA

 

Bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001, SQAS standartų reikalavimus.

Bendrovė laikosi patvirtintos kokybės politikos ir siekia nuolat tobulinti veiklos procesus, užtikrindama aukščiausią kokybę bei tvarią, aplinkai draugišką veiklą.

 

DARBŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

 

Įmonės vadovybė  įdiegusi SQAS (Safety and Quality Assessment System) įsipareigoja:

 • užtikrinti saugų ir efektyvų cheminiu krovinių gabenimą, bei darbą su jais;
 • užtikrinti darbuotojų darbo saugą, visuomenės ir gamtos apsaugą;
 • detaliai supažindinti darbuotojus su dirbama įranga bei kroviniu, ir vesti detalų darbų aprašymą, atlikti periodinius mokymus, tame tarpe pagal Elgesiu paremtos saugos (BBS) ar analogišką programą;
 • periodiškai kontroliuoti darbuotojus ar jie laikosi reikalavimų.

 

Įmonės vadovybė pareiškia kad įmonėje griežtai darudžiama vartoti alkoholį ir  narkotines medžiagas.

 

ENERGETINIO EFEKTYVUMO POLITIKA

 

Bendrovėje yra įdiegta energijos vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001 standarto reikalavimus.

Siekiant geriau kontroliuoti energijos vartojimą „Arijus“, UAB, vienas iš pasirinktų sprendimo būdų yra duomenų rinkimas iš suvartojamos elektros, vandens ir suvartojamo kuro. Šių duomenų rinkimas sudaro sąlygas imtis veiksmų siekiant sumažinti energijos suvartojimą įmonės veikloje.

Šių siekių ir įsipareigojimų įgyvendinimui sukurta, taikoma ir nuolat gerinama integruota vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001, ISO 14001, SQAS ir ISO 50001 reikalavimus.

Šios politikos ir integruotos vadybos sistemos aktualumas bei rezultatyvumas analizuojamas vadybos vertinamosios analizės metu.

Bendrovės politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai bei asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, vadovaujantis jos nuostatomis nustatomi (peržiūrimi) bendrovės tikslai.

Organizacijos vadovybė, suprasdama energetinio efektyvumo didinimo svarbą, įsipareigoja:

 • siekti kuo efektyvesnio energetinių išteklių naudojimo;
 • užtikrinti informacijos prieinamumą ir būtinus išteklius tikslams bei užduotims įgyvendinti;
 • laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su energijos naudojimu, sąnaudomis ir našumu;
 • taikyti energetiniu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus ir technologijas;
 • efektyviai valdyti energetikos išteklius, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius;
 • ugdyti organizacijos ir tiekėjų personalo sąmoningumą, skatinti racionaliai ir efektyviai naudoti energetinius išteklius;
 • kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama, ir užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.

Lygių galimybių politika


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Arijus“, UAB (toliau — Bendrovė) Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau — Tvarka) nustato diskriminavimo ir priekabiavimo prevencijos bei lygių galimybių užtikrinimo principus ir jų įgyvendinimo sąlygas bei tvarką.
2. Šios Tvarkos tikslas – užtikrinti, kad Bendrovės sprendimai dėl kandidatų į darbo vietas, įdarbinamų ir dirbančių asmenų būtų priimami tik pagal asmens dalykines savybes, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ir darbuotojais nebūtų elgiamasi išskirtinai, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis.
3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. Asmeninės savybės – asmens lytis, rasė, tautybė, pilietybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija, narystė politinėje partijoje ar asociacijoje, ketinimas turėti vaiką (vaikų), kitos aplinkybės, nesusijusios su kandidatų ar darbuotojų dalykinėmis savybėmis.
3.2. Dalykinės savybės – asmens išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis, kitos su darbu susijusios savybės.
3.3. Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti asmeninių savybių pagrindu.
3.4. Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant asmeninių savybių.
3.5. Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas asmeninių savybių pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
3.6. Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai asmeninių savybių pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
3.7. Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai asmeninių savybių pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus ar specialias priemones ar kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas, ar kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

4. Darbuotojams užtikrinamos vienodos darbo sąlygos, galimybės mokytis, ugdyti savo gebėjimus ir siekti profesinės pažangos, kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų asmenines savybes.
5. Bendrovėje gerbiamas kiekvieno asmens orumas. Bendrovė organizuoja darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus ir kad būtų pripažįstami ir vertinami visų darbuotojų individualūs skirtumai ir jų indėlis.
6. Darbuotojai nediskriminuoja, nepriekabiauja, nesityčioja ar negąsdina kitų darbuotojų dėl jų asmeninių savybių. Bendrovė imasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti.
7. Bendrovė imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas, pateikęs pareiškimą ar skundą dėl diskriminacijos, priekabiavimo, lygių galimybių neužtikrinimo ar patyčių arba dalyvaujantis tokio pareiškimo ar skundo svarstyme nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo neigiamų pasekmių. Ši sąlyga taikoma ir pareiškimą ar skundą pateikusio asmens atstovui ir asmeniui, liudijančiam ir teikiančiam paaiškinimus.
8. Neįgaliems asmenims sudaromos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros ar mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, išskyrus atvejus, kai dėl tokių įsipareigojimų įgyvendinimo Bendrovė patirtų neproporcingus apsunkinimus.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS

9. Sprendimai dėl kandidatų atrankos ir įdarbinimo priimami sąžiningai, įvertinus kandidato dalykines savybes, sugebėjimą gerai atlikti darbą ir kitus kriterijus, susijusius su pareigomis ir darbu.
10. Skelbimai apie laisvas darbo vietas rengiami taip, kad nesudarytų sąlygų atrankoje dalyvauti tik tam tikrų asmeninių savybių turintiems kandidatams. Darbo skelbimuose nurodoma, kad Bendrovė taiko šią Tvarką.
11. Darbuotojai, atsakingi už kandidatų atranką, darbo pokalbių organizavimą ir vykdymą aiškiai informuojami apie atrankos kriterijus. Esant galimybei, pokalbyje su kandidatu dalyvauja bent du Bendrovės darbuotojai.
12. Kandidatams užduodami tik su atrankos kriterijais susiję klausimai. Pokalbyje dalyvaujantys Bendrovės darbuotojai neužduoda klausimų apie kandidato asmenines savybes, nedaro prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui.
13. Priimant sprendimą dėl darbo santykių pabaigos taikomi vienodi atleidimo kriterijai, neatsižvelgiant į darbuotojų asmenines savybes.

IV. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS

14. Bendrovė, atsižvelgdama į strateginius tikslus ir finansines galimybes, organizuoja darbuotojų mokymus, kurie:
14.1. Gerina darbuotojų supratimą apie diskriminacijos ir priekabiavimo bei išankstinių nuostatų, susijusių su asmeninėmis savybėmis, paplitimą ir žalą;
14.2. Supažindina darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir sąlygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima išvengti;
14.3. Supažindina darbuotojus su lygių galimybių srityje galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu;
14.4. Padeda vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad būtų išvengta šios Tvarkos ir teisės aktų pažeidimų, taip pat suteikia žinių konfliktų sprendimo srityje.

V. DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS IR PAAUKŠTINIMAS

15. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Bendrovėje vadovaujamasi objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo dalykinėmis savybėmis, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie yra nustatyti atskirame dokumente. Nustatant darbo užmokestį darbuotojo asmeninės savybės neturi įtakos.
16. Visiems darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokamas toks pats atlyginimas, neatsižvelgiant į darbuotojo asmenines savybes. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.
17. Kriterijai, kuriais vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinti pareigose, susiję tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje ir nė vienas darbuotojas negali būti ir nėra diskriminuojamas dėl asmeninių savybių.
18. Darbuotojų darbo rezultatų vertinimai atliekami taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į darbuotojų asmenines savybes ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo dalykinėmis savybėmis, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

VI. PAREIŠKIMAI IR SKUNDAI DĖL ŠIOS TVARKOS PAŽEIDIMO

19. Darbuotojai ir kandidatai, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos, jie yra diskriminuojami ar prie jų priekabiaujama, turi teisę kreiptis į savo tiesioginį vadovą ar Bendrovės vadovą ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia darbuotojo teises. Pareiškimas ar skundas gali būti anoniminis.
20. Pareiškimą ar skundą gavęs Bendrovės vadovas ar Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas išnagrinėja ir sprendimą dėl pareiškime ar skunde nurodytų aplinkybių priima per 10 darbo dienų nuo pareiškimo ar skundo gavimo. Pareiškimą ar skundą pateikusio asmens pageidavimu, taip pat atsižvelgiant į pareiškime ar skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumą, pareiškimui ar skundui nagrinėti gali būti sudaroma komisija.. Pareiškimas ar skundas nagrinėjamas taikant mediacijos principą, t.y. siekiant ginčą išspręsti taikiai, ginče dalyvaujančioms šalims išaiškinama jų elgesio ar veiksmų neigiama įtaka ir žala, atkuriant gerus santykius ir abipusę pagarbą. Apie pareiškimo ar skundo nagrinėjimo procesą ir priimtus sprendimus jame dalyvaujantys asmenys informuojami tokiu būdu, kokiu pateiktas pareiškimas ar skundas.
21. Nepavykus ginčo išspręsti meditacijos būdu, taip pat esant akivaizdžių darbuotojo ar kandidato teisių pažeidimų, Bendrovė tokį pareiškimą ar skundą perduoda nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie tokį pareiškimą ar skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.
22. Bendrovė galimo pažeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikia visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.
23. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar kandidatą į laisvą darbo vietą, pateikusį pareiškimą ar skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį taikoma atsakomybė, numatyta Darbo kodekse.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Darbuotojai su šia politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
25. Šios Tvarkos pažeidimas laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį taikoma Darbo kodekse numatyta atsakomybė. Bendrovėje nustatyti diskriminacijos atvejai perduodami tirti Lygių galimybių kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

ARIJUS, UAB slapukų politika


Slapukų politika

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais.

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Kaip naudojame slapukus?

Kad kai kurie mūsų puslapiai galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Šie slapukai naudojami siekiant įsiminti:

 • jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui, naršymo kalbą, spalvų kontrastingumą, šrifto dydį, naudojamą įrenginį, paieškos rezultatų ir pranešimų parinktis;
 • paskutinį jūsų apsilankymą svetainėje (statistikos tikslais) ir tris paskutinius aplankytus puslapius (siekiant padėti mūsų pagalbos tarnybai, jei siųstumėte užklausą);
 • ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje svetainėje.

Be to, su kai kuriais mūsų puslapių vaizdo siužetais naudojami slapukai, kad būtų galima anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip radote tą puslapį ir kokius vaizdo siužetus žiūrėjote.

Asmens duomenys

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti , o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.

Trečiųjų šalių slapukai

Kai kuriais atvejais “Arijus” UAB svetainėje yra naudojami patikimi slapukai kuriuos teikia trečiosios šalys. Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, kuri yra viena iš labiausiai paplitusių ir patikimiausių analizės paslaugų internete, norint gauti informacijos apie šios svetainės naudojimą jos tolesniam tobulinimui. Slapukų duomenys gali sekti jūsų laiką, praleistą šios svetainės puslapiuose, siekiant pateikti informaciją, kaip pagerinti svetainės turinį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie “Google Analytics” slapukus skaitykite oficialiame “Google Analytics” puslapyje.

Kaip kontroliuoti slapukus?

Slapukus galite kontroliuoti ir (arba) pašalinti savo nuožiūra. Galite ištrinti visus jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių galite nustatyti taip, kad slapukai jūsų įrenginyje nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.